Obchodní podmínky

//Obchodní podmínky
Obchodní podmínky 2020-02-27T10:06:04+01:00

Úvodní ustanovení obchodních podmínek
Prodávající tímto upravuje v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy prodávajícího uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory ao změně a doplnění některých zákonů, těchto obchodních podmínek platných pro nákup na e-shopu https: //www.sneakybrand.cz

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při používání webové stránky Prodávajícího na adrese https://www.sneakybrand.cz k uzavření (uzavření) kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“). a další související právní vztahy.

Prodávající může změnit znění obchodních podmínek. Následnými změnami Smluvních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozích Smluvních podmínek.

1) Prodejce

Prodávajícím se rozumí provozovatel portálu (viz Provozovatel), který je provozovatelem e-shopu, web https://www.sneakybrand.cz, kterým je společnost AT Group s.r.o., se sídlem Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.

2) Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická osoba – spotřebitel. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svého podnikání, zaměstnání nebo profese.

3) Objednávka, kupní smlouva

Návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídky) je umístění zboží prodávajícím na https://www.sneakybrand.cz, není-li uvedeno jinak, kupní smlouva je zaslána kupujícím – spotřebitelem a objednávka je akceptována kupujícím prodejce. Prodávající potvrdí toto přijetí kupujícímu bez zbytečného odkladu informativní e-mailem. Výslednou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo z právních důvodů. Kromě toho si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím v případech, kdy zjevná technická chyba zcela zjevně ukazuje cenu, velikost nebo vlastnosti zboží a existuje mezi nimi hrubá disproporce. . Pokud kupující již zaplatil část nebo celkovou kupní cenu, bude tato částka bez zbytečného odkladu převedena zpět na jeho účet nebo převedena na jím uvedenou adresu, čímž kupní smlouva vyprší.

4) Zboží

Zboží je zboží, které prodávající nabízí prostřednictvím e-shopu k prodeji, zejména výrobky pro péči o boty. Web obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu jejího zveřejnění.

5) Odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů má kupující právo do 14 (čtrnácti) dnů od dodání tohoto zboží bez opotřebení a bez příslušenství (zejména příručky, příbalové informace) včetně nepřerušeného návratu na adresu prodávajícího: AT Group, sro, oddělení e-shopu, se sídlem: Stara Vajnorska 11, 831 04 Bratislava, a odstoupení od smlouvy. Kupující může pro tento výběr použít také vzorový formulář. Kupující není povinen uvést důvod pro odstoupení od smlouvy. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, považuje se ochranná lhůta za dodrženou, pokud kupující zašle prodávajícímu oznámení, že odstoupí od smlouvy. Kupující je následně povinen vrátit zboží přijaté od prodávajícího prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na tuto adresu: AT Group, sro, oddělení e-shopu, sídlo: Stara Vajnorska 11, 831 04 Bratislava, .

Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny prostředky včetně nákladů na doručení, které od něj obdržel na základě smlouvy stejným způsobem.

Pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízeného prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit peněžní prostředky obdržené kupujícímu dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží zaslané prodávajícímu.
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti zlikvidovat.
Ustanovení čtrnáctidenního zákona o odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost zapůjčení zboží zdarma. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od obdržení plnění musí spotřebitel do 14 dnů od odstoupení od smlouvy poskytnout prodávajícímu vše, co získal na základě kupní smlouvy. Pokud to již není možné (např. Zboží bylo mezitím zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu za to, co nelze vydat / předat.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE KE STAŽENÍ ZDE

V textové podobě je k dispozici zde:

(začátek formuláře)

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář jen v případe, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát: AT Group s.r.o., Stara Vajnorska 11, 831 04 Bratislava, IČO: 36 683 175

Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na zboží (*) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum objednání zboží: …………………………………………………………………………………………….

Cena objednaného zboží: ……………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):…………………………………………………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):…………………………………………………………………………….

Číslo účtu pro vrácení platby: ………………………………………………………………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):…………………………………………………………………………….

Datum: ……………………….. .

(*) Nehodící se škrtnete

(konec formuláře)

Podle zákona o prodeji na dálku však kupující nemůže odstoupit od smlouvy, což je zejména:

A. prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele;

b. prodej zboží, které se rychle zhoršuje nebo podléhá zkáze;

C. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranné balení bylo po dodání poškozeno;

d. prodej zboží, které může být ze své podstaty po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

E. prodej zvukových záznamů, videozáznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil;

F. prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nebyly dodány v ochranném obalu.

6) Cena
Částka uvedená pro každou jednotlivou položku je včetně DPH. Tato částka však nezahrnuje náklady na doručení, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou kupující zaplatí za zboží, včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodejcem zasláním potvrzení o uzavření kupní smlouvy.

7) Způsob platby

Kupující je oprávněn při nákupu zboží zvolit jednu z následujících platebních možností:

a) Dobírka
b) Platba předem kreditní kartou
c) zrychlený přenos prostřednictvím TrustPay.
d) Všechny způsoby platby jsou zdarma.

8) Náklady na doručení, způsob platby, dodání a plnění

Členění podle způsobu doručení:

Doručení kurýrem DPD, poplatek 75,-CZK. Doprava zdarma u objednávek nad 1000,-CZK.

Povolená možnost platby – dobírka, kreditní karta předem, Paypal a TrustPay.

V případě, že je ze strany kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, jak je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jinými způsoby doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat celistvost balení zboží a v případě jakýchkoli vad neprodleně informovat dopravce. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vstupu do zásilky nemusí kupující zásilku převzít od přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že přeprava zboží splnila všechny podmínky a požadavky. Jakákoli pozdější stížnost na porušení balíčku nebude brána v úvahu.

9) Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup ke svému uživatelskému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné následky porušení této povinnosti kupujícím.

Registrací se rozumí uvedení jména, příjmení, adresy, e-mailu a telefonu do formuláře na hlavní stránce prodávajícího. Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen poskytnout správné a pravdivé informace. Kupující je povinen aktualizovat údaje zadané v uživatelském účtu při jakékoli změně.

10) Odpovědnost za vady, vyřizování reklamací, vyřizování a vyřizování reklamací

Toto reklamační řízení je vyřízeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, na které práva kupujícího uplatňovala práva vad (dále jen „stížnost“), kterou kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu https://www.sneakybrand.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP www.sneakybrand.cz

Čl. 1

 1. Adresa pro přijímání stížností: AT Group, s.r.o., oddělení e-shopu, sídlo: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.
  Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele na nesprávné plnění a odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanoveními § 619 a násl. Občanského zákoníku a příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které zboží prodalo, když je převzato spotřebitelem.
 3. Pokud je předmětem kupní smlouvy zboží, není prodávající odpovědný za vady způsobené jeho použitím nebo opotřebením. V případě zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla dohodnuta nižší cena. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly spotřebiteli při uzavření kupní smlouvy oznámeny.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, ke které dojde u zboží, do 24 měsíců od převzetí zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které končí záruční doba, pokud nebyly uplatněny v záruční době.
 5. Prohlášením v záručním dopise vydaném spotřebiteli může prodávající poskytnout záruku na vybrané zboží po dobu delší než 24 měsíců a v záručním dopise se uvedou podmínky a rozsah této záruky. Pokud je předmětem kupní smlouvy zboží, může se prodávající a kupující dohodnout na kratší záruční době, nejméně však na 12 měsíců.

Čl. 2

PRÁVA SPOTŘEBITELE Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

 1. Vada zboží se nepovažuje za změnu kvality zboží, která vznikla během záruční doby v důsledku jejich opotřebení; zneužít; nedostatečné nebo nevhodné zacházení; v důsledku přirozených změn v materiálech, z nichž je zboží vyrobeno; v důsledku poškození spotřebitele nebo třetí strany nebo jiného nesprávného zásahu.
 2. Pokud spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo:
  – bezplatné, včasné a správné odstranění reklamované vady, nebo
 3. Výměna zboží nebo jeho částí, pokud tím nevznikají nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady, nebo
 4. Výměna zboží, pokud spotřebitel nemůže zboží řádně používat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 5. Pokud si spotřebitel stěžuje na zboží z důvodu neodstranitelné vady, která brání řádnému použití zboží jako vadného zboží, má spotřebitel právo:
 6. Výměna zboží, nebo Odstoupení od smlouvy.
  Stejná práva (výměna zboží nebo odstoupení od smlouvy) náleží kupujícímu v případě odstranitelných vad, ale kupující nemůže věc řádně použít z důvodu opětovného výskytu vad po opravě nebo většího výskytu vad.
 7. V případě reklamace jiných neodstranitelných vad, jak je uvedeno výše (např. Neodstranitelná vada, která nebrání řádnému použití zboží jako zboží bez vad), má spotřebitel nárok na přiměřenou slevu z ceny předmětu.

Čl. 3

POSTUP PŘI REKLAMACI – ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Spotřebitel musí reklamovat vady zboží od prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatní spotřebitel u prodávajícího:
Poštou, spolu s kopií dokladu o koupi a důvodem reklamace, zasláno na tuto adresu: AT Group, s.r.o., oddělení e-shopu, sídlo: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.

Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží – reklamace se považuje okamžik dodání reklamovaného zboží spolu se všemi dokumenty stanovenými zákonem a příslušenstvím prodávajícímu.
Pokud je dodávka zboží zakoupeného od prodávajícího doprovázena dokladem o koupi zboží, který slouží také jako záruční list. Nárokovat lze pouze zboží, které je zcela zaplaceno.
Pro řádné a včasné vyřízení reklamace by měl spotřebitel co nejvíce popsat vadu, za kterou je zboží požadováno, zatímco prodávající je povinen se zabývat pouze vadou zboží reklamovaného spotřebitelem.
Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího, který slouží hlavně jako důkaz o koupi.
Prodávající nebo jeho pověřený zaměstnanec při podání reklamace spotřebiteli poučí spotřebitele o jeho právech vyplývajících z nároku na odpovědnost za vady v záruční době podle občanského zákoníku a na základě rozhodnutí, že spotřebitel z těchto práv okamžitě uplatní, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) dnů od data reklamace a v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu zboží, nejpozději 30 dnů od data reklamace. Po uplynutí této lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo na výměnu zboží za nové zboží.
Vybavování reklamací znamená ukončení reklamačního řízení:
Předání opraveného zboží;
Výměna zboží;
Vrácením kupní ceny zboží;
Zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží;
Písemná výzva k představení;
Rozumné zamítnutí žádosti.
Při podání reklamace prodávající vystaví spotřebiteli potvrzení reklamace. Pokud je reklamace podána prostřednictvím dálkové komunikace, je prodávající povinen neprodleně doručit potvrzení reklamace; není-li možné potvrzení doručit okamžitě, prodávající jej doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; Potvrzení reklamace nemusí být doručeno, má-li spotřebitel možnost prokázat reklamaci jinak. Potvrzení o přijetí reklamace zahrnuje mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, což je obsah reklamace spotřebitelem, způsob vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace a podpis zaměstnance.

Čl. 4

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od kupní smlouvy, může prodávající reklamaci odmítnout pouze na základě písemného znaleckého posudku nebo stanoviska vydaného pověřenou, oznámenou nebo akreditovanou osobou nebo výrobcem autorizovaná oprava “). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nemůže prodávající požadovat, aby spotřebitel zaplatil náklady na znalecké posouzení zboží nebo jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
Prodávající poskytne spotřebiteli kopii znaleckého posudku odůvodňujícího odmítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
Pokud spotřebitel podal reklamaci po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která vyřídila reklamaci, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zboží poslat k odbornému posouzení . Pokud spotřebitel odešle zboží k znaleckému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné znalecké posouzení zboží a všechny další související účelově vynaložené náklady prodávající bez ohledu na výsledek znalce. Posouzení. Pokud spotřebitel prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží odborným úsudkem, může podat reklamaci znovu; záruční doba nevyprší při odborném posouzení zboží. Prodávající je povinen uhradit spotřebiteli do 14 dnů ode dne reklamace znovu všechny náklady vzniklé při odborném posouzení zboží, jakož i všechny přiměřeně vynaložené související náklady. Nárokovaný nárok nelze odmítnout.

Prodávající je povinen informovat spotřebitele o tom, že stížnost byla vyřízena a jakým způsobem, na e-mailovou adresu uvedenou během reklamace nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele informovat o vyřízení stížnosti. Prodávající v tomto oznámení stanoví lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Prodávající je povinen vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
V případě, že spotřebitel nevybere reklamované zboží ve stanovené lhůtě prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat přiměřenou skladovací poplatek 0,1% z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vyzvednutím zboží. nebo prodat zboží sám. Prodávající musí o tomto postupu předem informovat spotřebitele a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k převzetí zboží.

11) Zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji

Prodávající zpracovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zákonem č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Prodávající tímto informuje kupujícího, že podle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, prodávající jako správce zpracuje osobní údaje kupujícího v procesu uzavírání kupní smlouvy bez jeho souhlasu jako subjektu údajů, protože zpracování osobních údajů kupujícího provede prodávající v předsmluvních vztazích smlouva, ve které kupující jedná jako jedna ze stran.

Smluvní strany se dohodly, že kupující, pokud je spotřebitelem, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, trvalé bydliště včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy. Smluvní strany se dohodly, že kupující, pokud je podnikatelem, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí své obchodní jméno, adresu, včetně poštovního směrovacího čísla, IČ společnosti, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před vyjádřením objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 písm. 1 Zákon o ochraně osobních údajů, který prodávající zpracovává a ukládá své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo jsou nezbytné pro činnost prodávajícího ohledně zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích o nabízeném zboží. Kupující uděluje tento souhlas prodávajícímu na dobu určitou až do doby zpracování osobních údajů kupujícího. Po splnění účelu zpracování zajistí Prodávající okamžitě likvidaci osobních údajů Kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Platnost souhlasu končí do 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout své osobní údaje (při registraci uživatelského účtu nebo při objednávce) správně a pravdivě a že je povinen neprodleně informovat prodávajícího o jakékoli změně svých osobních údajů.

Prodávající může zmocnit třetí stranu ke zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající to oznámí kupujícímu v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 písm. 1, par. e) zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám:

– AT Group, s.r.o., oddělení e-shopu, sídlo: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 683 175, DIČ: 2022258722, DIČ: SK2022258722,

Direct Parcel Distribution SK sro, Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, DIČ: SK2021648739

12) Dodání

Není-li dohodnuto jinak, je veškerá korespondence týkající se kupní smlouvy doručena druhé smluvní straně písemně, elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou provozovatelem poštovních služeb. Je doručena kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Doručená zpráva (považována za doručenou):

 • V případě doručení e-mailem v okamžiku jeho přijetí na server příchozí pošty kupujícího.
 • V případě doručení osobně nebo prostřednictvím poštovního operátora přijetím zásilky adresátem.
 • V případě osobního doručení prostřednictvím poštovního operátora také odmítnutím převzetí zásilky odmítne zásilka (nebo osoba oprávněná k převzetí zásilky).
 • V případě doručení poštovním provozovatelem uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a odeslání výzvy adresátovi k přijetí uložené zásilky,

13) Povolující doložka

Prodávající potvrzuje, že zmocnil každého provozovatele skladu, ve kterém je zboží předáno (pokud se kupující rozhodl převzít zboží v obchodě), jednat / jednat s kupujícím o předání zboží kupujícímu.

14) Alternativní řešení sporů

Kupující – spotřebitel – má právo kontaktovat prodávajícího za účelem nápravy (e-mailem na info@sneakybrand.cz), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil svůj nárok, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající na tuto žádost odpoví negativním způsobem nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat alternativní subjekt pro řešení sporů (subjekt ADR) podle zákona č. 391/2015 Sb. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat petici způsobem stanoveným podle § 12 zákoníku. 391/2015 Sb. Seznam subjektů alternativního řešení sporů je uveden na webových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky www.mhsr.sk.

Spotřebitel může také podat stížnost prostřednictvím platformy ADR Alternativní řešení sporů, která je k dispozici online na adrese link.

Alternativní řešení sporů může použít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci svého podnikání, zaměstnání nebo profese. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy nebo s ním související. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporů až do maximální výše 5 EUR s DPH.

15) Platnost

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2018.

16) Závěrečná ustanovení

Stížnosti spotřebitelů vyřizuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@sneakybrand.cz. Prodávající zašle informace o vyřízení stížnosti Kupujícího na jeho e-mailovou adresu.

Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Na ochranu osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce rovněž do značné míry dohlíží na dodržování zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí, jak je uvedeno na webových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a dalších záznamů a její stav je kupujícímu přístupný. Zakoupením zákazník souhlasí s přijímáním obchodních oznámení.

Pokračováním v používání lokality souhlasíte s používáním souborů cookie. Více info

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít