Osobní údaje a jejich ochrana

//Osobní údaje a jejich ochrana
Osobní údaje a jejich ochrana 2019-09-18T12:54:43+02:00

1. Strany se dohodly, že kupující, je-li fyzická osoba, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, trvalé bydliště včetně poštovního směrovacího čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu, včetně PSČ, IČ společnosti, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3. Kupující může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit registraci po přihlášení na webové stránky elektronického obchodu na adrese https://www.sneakybrand.cz/muj-ucet/.

4. Prodávající tímto informuje kupujícího, že význam ustanovení čl. § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNOOÚ“), prodávající jako správce zpracuje osobní údaje kupujícího v procesu uzavírání kupní smlouvy bez jeho souhlasu jako subjekt údajů; předsmluvní vztahy s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, ve které kupující jedná jako jedna ze stran.

5. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona, že prodávající zpracovává a uchovává své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo nezbytné v činnosti prodávajícího k zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a ke zpracování ve všech jeho informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.

6. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 1 písm. 2, par. c) ZnOOÚ bude shromažďovat osobní údaje výhradně za účelem stanoveným v těchto Podmínkách a reklamacích.

8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 1 písm. 2, par. e) inspektor ochrany údajů shromažďuje osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který je přiměřený účelu, pro který byly shromážděny, a nebude je spojovat. s osobními údaji; které byly získány pro jiné účely.

9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou až do doby zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající zajistí bezodkladné zničení osobních údajů kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Platnost souhlasu končí do 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

10. Před provedením objednávky bude kupující vyzván k potvrzení zaškrtnutím políčka před provedením objednávky, že ho prodávající informoval dostatečným, srozumitelným a neměnným způsobem:
a) jejich identifikační údaje podle čl. 1 odst. 2; 1. tyto podmínky,
b) identifikační údaje třetí strany, která je společností, která doručuje objednané zboží kupujícímu tak, aby tyto údaje byly uvedeny v přejímce,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu jména a příjmení, trvalé adresy včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, pokud je kupující fyzická osoba, a v rozsahu obchodního jména, adresy sídla včetně PSČ, ID, telefonu číslo a e-mailovou adresu, pokud kupuje právnická osoba,
e) že je kupující povinen poskytnout požadované osobní údaje,

11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který nebude v rozporu se ZNOOÚ ani jinými oborově závaznými právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že nebude vynucovat ani podmínit souhlas dotčené osoby ani hrozbu odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti uložené prodávajícímu.

12. Kupující má právo vyžádat si od prodávajícího písemnou žádost
a) potvrzení, zda se o něm zpracovávají osobní údaje,
b) účel zpracování osobních údajů;
c) obecně srozumitelnou formou informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému ao jeho stavu v rozsahu:
i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, jsou-li jmenováni;
ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající nepostupuje v souladu s § 8 zákona o shromažďování osobních údajů,
d) obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého byly jeho osobní údaje zpracovány;
e) obecně srozumitelnou formou přepis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;
f) veškeré dodatečné informace nezbytné pro nákup, s přihlédnutím ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů
i) informace o dobrovolné povaze nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získá-li Prodávající osobní údaje Kupujícího na základě souhlasu Kupujícího podle § 11 ZOO, oznámí také Kupujícímu dobu platnosti souhlasu Kupujícího a povinnost Kupujícího poskytnout Osobní údaje vyplývající z, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který ukládá tuto povinnost kupujícímu, a informuje kupujícího o důsledcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
ii) informace o třetích stranách, u nichž se očekávají nebo jsou zřejmé osobní údaje;
iii) rozsah příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou zpřístupněny osobní údaje;
iv) forma zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny;
v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že osobní údaje budou do těchto zemí předávány;
g) oprava jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) zničení jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou úřední dokumenty obsahující osobní údaje předmětem zpracování, mohou požádat o jejich vrácení,
i) zničení jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZNOOÚ nebo jiné platné právní úpravy Slovenské republiky.

13. Kupující má právo proti Prodávajícímu vznést námitky proti:
a) zpracování jeho osobních údajů, které považuje za zpracované nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požádat o jejich zničení;
b) použití osobních údajů podle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. d) pro účely direct marketingu; nebo
c) Poskytování osobních údajů podle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

14. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. a), e), f) nebo g) DPOUS uvedením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jeho práv a zákonem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě poškozeny takovým zpracováním osobních údajů data; pokud tomu nebrání zákon a není prokázáno, že je námitka kupujícího oprávněná, je prodávající povinen blokovat a nakládat s osobními údaji, jejichž zpracování kupující vznesl námitky, bez zbytečného odkladu, jakmile to okolnosti dovolí.

15. Kupující má dále na základě písemné žádosti nebo osobně, není-li záležitost možné odložit, dále právo kdykoli prodávajícímu vznést námitku a nerespektovat rozhodnutí prodávajícího, které by pro něj mělo právní účinky nebo významný dopad. její osobní údaje. Kupující má právo požádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí jiným způsobem než automatizovaným zpracováním, je prodávající povinen vyhovět žádosti kupujícího, takže rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude oprávněná osoba; o způsobu kontroly a výsledku nálezu informuje prodávající kupujícího ve lhůtě podle odst. 1 písm. 18. těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo, pouze pokud je to stanoveno zvláštním zákonem, který stanoví opatření k ochraně oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v předsmluvních vztazích nebo při existenci smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí uspokojení žádosti kupujícího nebo smlouvy přijalo jiná vhodná opatření k ochraně oprávněných zájmů kupujícího.

16. Uplatní-li kupující své právo písemně a z obsahu své žádosti vyplývá, že uplatní své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; kupující doručí žádost e-mailem nebo faxem nejpozději do tří dnů ode dne odeslání.

17. Pokud má kupující podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může kupující informovat úřad o ochraně svých osobních údajů. Pokud kupující nemá plnou právní způsobilost, může jeho práva uplatnit zákonný zástupce.

18. Prodávající je povinen zpracovat žádost kupujícího písemně podle tohoto článku. těchto obchodních a reklamačních podmínek. splnit požadavky kupujícího v ZOO a informovat jej písemně nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo žádosti.

19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 1 písm. 2 Prodávající neprodleně písemně uvědomí dotčenou osobu a úřad o ochraně osobních údajů.

20. Prodávající oznámí kupujícímu, že v souladu s § 15 odst. 2 písm. 1, par. e) bod 3 a bod 4 zákona o zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím osobám.

Pokračováním v používání lokality souhlasíte s používáním souborů cookie. Více info

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít